مقاله حسابداری مالی،تحلیل هزینه ای و مالی

مقاله حسابداری مالی،تحلیل هزینه ای و مالی

در 24 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه ای بر تحلیل هزینه ای و مالی

1-1- اهمیت تحلیل هزینه ای و مالی

مفاهیم تحلیل هزینه ای و مالی، ارتباط قابل ملاحظه ای با مدیریت و بهبود بهره وری دارد. برای بقای كسب و كار، مدیریت كارآمد جنبه های مالی آن اساسی است. از این گذشته، برای موفقیت بهبود بهره وری، مدیریت منابع مالی باید به صورت صحیحی انجام شود؛ و این به معنی آن است كه پیامدهای مالی هرگونه امكان بهبود بهره وری باید تحلیل شده و در نظر گرفته شود.

1-2- ماهیت تحلیل هزینه ای و مالی

حسابداری و امور مالی

حسابداری را می‎توان فرآیند «شناسایی، سنجش و ابلاغ اطلاعات اقتصادی كه امكان انجام قضاوت های آگاهانه و اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای استفاده كنندگان از آن اطلاعات فراهم می‌كند» تعریف كرد. اطلاعات در سیستم های حسابداری اساساً به داده های مالی دربارة مبادلات تجاری مربوط می‎شود كه برحسب «پول» ارائه می‎شوند.

حسابداری را گاه زبان كسب و كار (تجارت) می‎نامند. این سیستم محیطی را فراهم می‌كند كه از طریق آن بازاریابی، تولید، منابع انسانی و دیگر عوامل مؤثر در تصمیم گیری، بازتابی به تعبیر پولی پیدا می‌كنند. این نكته، نحوة استفادة بیشتر شركت ها را از حسابداری و امور مالی به عنوان «یكپارچه كننده ای» كه پیامدهای تركیبی مسیر مفروضی از اقدام (ها) را در موقعیت مالی شركت مشخص می كند، نشان می‎دهد. موضوع هایی كه در این مدول آمده است، به سه حوزة وسیع مدیریت مالی و حسابداری مربوط می‎شوند كه عبارتند از حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و مدیریت مالی.

حسابداری مالی

هدف اصلی حسابداری مالی طبقه بندی و ثبت جزئیات مبادله به تعبیر پولی است تا امكان آماده كردن ترازنامه ها و صورت های دوره ای درآمد فراهم شود. كانون توجه حسابداری مالی،‌ آماده كردن صورت های مالی شركت برای استفاده توسط «طرف های» برون سازمانی است.

در عین آن كه اطلاعات حسابداری مالی، فواید و كاربردهای بدیهی در یك شركت دارد، هدف اصلی از مطالعه حسابداری مالی، توجه به نیازهای استفاده كنندگان برون سازمانی صورت های مالی منتشر شده، است.

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت اطلاعاتی را كه مدیران برای گرفتن تصمیم های آگاهانه نیاز دارند، فراهم می‌كند. در چنین حدی، كانون توجه حسابداری مدیریت، تصمیم گیری های درون سازمانی است. در نتیجه، همگنی سیستم های حسابداری مدیریت اغلب، بسیار كمتر از سیستم های حسابداری مالی است.

در مجموع، شركت ها برای كمك به برنامه ریزی، كنترل، سازمان دهی، اطلاع رسانی و ایجاد انگیزه، تمایل به برقراری سیستم های حسابداری مدیریت دارند.


مدیریت مالی

كار مدیریت مالی به سه حوزة مهم تصمیم گیری مربوط می‎شود: تصمیم های سرمایه گذاری، تصمیم های مالی و تصمیم های مربوط به سود سهام.

تصمیم های سرمایه گذاری به معنی انتخاب پروژه های سرمایه گذاری از بین مجموعة گزینه هاست كه بیشترین نفع را برای شركت و سهامداران آن دارد.

تصمیم های سرمایه گذاری، علاوه بر سرمایه گذاری جدید، جایگزین كردن دارائی های موجود را هم شامل می‎شوند. تصمیم های سرمایه گذاری، اساساً مدیریت را درگیر تعیین و بازنگری برنامة درازمدت، برای به كارگیری دارائی های شركت می‌كند.

تصمیم های مالی، بهترین آمیزة مالی را كه شركت باید به كار ببرد، معین می‌كند. این تصمیم ها، تركیب سرمایه صاحب كار و سرمایه قرض گرفته شده را كه باید استفاده شود، شامل می‎شوند.

تصمیم های مربوط به سود سهام نیز تصمیمی مهم برای مدیریت مالی است. سود سهامی كه به سهامداران پرداخت می‎شود از وجوه موجود حاصل از منابع داخلی كه می‎تواند برای تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید به كار رود، می كاهد. اگر سهامداران به تغییرات بین درآمد سود سهام و عایدی سرمایه از طریق افزایش قیمت سهام، بی تفاوت باشند، تعیین پرداخت بهینه سود سهام، كه ثروت سهامداران را حداكثر كند، ممكن می‎شود.

مدیریت مالی با حل مشكلات در این سه زمینه ارتباط دارد و اصولاً هدف مدیر مالی را با حداكثر كردن ثروت سهامداران شركت مربوط می دانند.

حسابداری مالی

2-1- صورت های مالی

گزارش های مالی پایان دوره، معیاری برای شناخت عملكرد شركت،‌ از طریق صورت درآمد، و شناخت وضعیت مالی شركت از طریق ترازنامه ایجاد می‌كنند.

در این قسمت، اصطلاحات بسیار و گسترده ای به كار می رود كه می‎توان آنها را متعلق به سه مقولة كلی دانست:

- گزارش های پایان دوره

- پنج گروه اساسی حساب ها

- اصول پذیرفته شده حسابداری

گزارش پایان دوره

گزارش های پایان دوره در هر شركت از صورت درآمد (گزارش عملكرد) و ترازنامه (صورت وضعیت مالی) تشكیل شده است.

صورت وضعیت درآمد (یا حساب سود و زیان)، سود یا زیان شركت را طی یك دورة معین حسابداری می سنجد. این سنجش با انطباق درآمد شركت در دورة موردنظر نسبت به مخارج موجود در كسب آن درآمد انجام می‎گیرد. سود (یا زیان) حاصل معرف تغییر در ثروت شركت طی یك دورة حسابداری است، به طوری كه «سود» به افزایش ثروت شركت و زیان به كاهش آن می‎انجامد. این تغییر ثروت بر «مطالبات» مالكان شركت اثر می گذارد؛ به طوری كه در ترازنامه ها، سود به حق مالی مالكان، اضافه و زیان از آن كم می‌كند. چنین گزارشی را در ایالات متحده صورت درآمد و در بریتانیا حساب سود و زیان می‎نامند. درآمد (یا سود) دوره ای یك شركت با كسر مخارج آن از درآمد به دست می‎آید و می‎توان آن را با فرمول زیر نشان داد:

= R - E درآمد (یا سود)

كه در آن:

= R درآمد در آن دوره؛ و

= E مخارج در همان دوره

ترازنامه گزارشی است كه دارایی، دیون و حق مالی مالكان (یا وجوه سهام داران) را در پایان یك دوره حسابداری منعكس می‌كند. دارایی شركت، همیشه برابر است با مطالبات وام دهندگان (بدهی ها) به علاوه مطالبات مالكان (حق مالی مالكان). این را هویت حسابداری (تعیین بدهكار و بستانكار حساب) می‎نامند كه معرف آن، رابطة زیر است:

A = L + OE

كه در آن:

= A دارائی ها؛

= L بدهی ها؛

OE = حقوق مالكین است.

صورت درآمد یا حساب سود و زیان، درآمد شركت را طی یك دورة زمانی می سنجد، در حالی كه ترازنامه بازتاب وضعیت مالی، برحسب دارائی ها، دیون و حق مالی در یك زمان خاص است.

پنج گروه اساسی حساب ها

حسابداران، برای حفظ سوابق تفصیلی، مبادلات را در حساب های دفتركل ثبت می‌كنند. اگرچه دفاتر شركت ها ممكن است شامل تعداد زیادی حساب باشد، اما فقط پنج نوع اصلی وجود دارد كه عبارتند از درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها و حقوق مالكین (یا حق مالی سهامداران).

منظور از درآمدها پولی است كه كسب و كاری در نتیجه ارائة كالا و خدمات به مشتریان خود به دست می‎آورد.

مخارج، به معنی تعهداتی است كه به ازای ارائة خدمات یا كالا به مشتریان، به بنگاه (شركت) تحمیل می‎شود.

دارایی به معنی اموالی است كه شركت تجاری مالكیت آن، یا از نظر قانونی حق اعمال نفوذ بر آنها را دارد.

Y مقدار كل هزینة محاسبه شده؛

= X میزان فعالیتی كه هزینه به ازای آن محاسبه شده است؛

= a برآورد ارزش واقعی هزینه های ثابت (A) در دورة موردنظر؛

= b برآورد ارزش واقعی هزینه های متغیر (B) به ازای هر واحد؛

Y متغیر مستقل است كه كل هزینه را می سنجد. متغیر وابسته X است كه می‎تواند نشانة كل ساعات كار شده، یا تعداد واحد تولید تكمیل شده در طی یك دوره باشد.

فرض خطی بودن توابع هزینه كه حسابداران به كار می برند، فرض «ساده كننده» است. در اصل، رابطة واقعی بین میزان ستانده و هزینه ها می‎تواند «خمیدة خطی» (غیرخطی) باشد و پژوهش های تجربه ای كه اقتصاددانان انجام داده اند، حاكی از غیرخطی بودن تابع های هزینه اند.

اگر این توابع وجود دارد كه تابع هزینه، به طور كلی، غیرخطی است، چرا حسابداران فرض خطی بودن آن را به كار می برند؟ دلیل این فرض آن است كه امكان تقریب به تابعی غیرخطی، به كمك تابع خطی، در فاصله ای مشخص و نسبتاً محدود وجود دارد، مادام كه اطلاعات محاسبه شده در این فاصله (دامنه) محدود به كار می روند، نتایج حاصل رضایت بخش خواهد بود. اما، اگر نتایج حاصل از تقریب خطی در خارج از دامنة مشخص به كار گرفته شوند، امكان بروز خطاهای چشمگیر در آنها وجود خواهد داشت.


3-1-1- شیوه های تعیین هزینه های ثابت و متغیر

برای تفكیك هزینه ها، برحسب مولفه های ثابت و متغیر آنها، كاربرد سه روش رایج است. این شیوه ها، وقتی مفیدند كه هزینه ها در گذشته الگوی مشخص و متمایزی را نشان داده باشند و انتظار ادامه این الگو در آینده نیز برود. این سه روش عبارتند از: نمودار پراكندگی، برآورد فراز و فرود و «رگرسیون ساده».

نمودار پراكندگی

روش «نمودار پراكندگی» عبارت است از مشخص كردن «ساعات كار مستقیم» بر محور X و هزینة كل بر محور Y . بررسی نقاط ترسیم شده حاكی از وجود رابطه ای كلی بین تعداد ساعات كار مستقیم و هزینة كل است؛ به این صورت كه با افزایش تعداد ساعات كار مستقیم، هزینه كل نیز افزایش می یابد.

نخست تمام نقاط، رسم شده و سپس، خط بهترین برازندگی با این مجموعه نقاط ترسیم می‎شود. این خط را كه معرف رابطة كلی ناشی از مشاهدات است، با بازرسی چشمی ترسیم می‌كنند. این شیوه متكی به قضاوت «دید» است و از این رو در معرض خطای قابل ملاحظه ای است.

تحقیق حسابداری مالی،تحلیل هزینه ای و مالی

پژوهش حسابداری مالی،تحلیل هزینه ای و مالی

مقاله حسابداری مالی،تحلیل هزینه ای و مالی

دانلود تحقیق حسابداری مالی،تحلیل هزینه ای و مالی

حسابداری مالی،تحلیل هزینه ای و مالی

حسابداری مالی

تحلیل هزینه ای و مالی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال